ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 

  1. ความเป็นมา
  2. ตราสัญลักษณ์
  3. ปรัชญา
  4. วิสัยทัศน์
  5. พันธกิจ
  6. ฝ่ายงานในโรงเรียน

ความเป็นมา


ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ และโลกไซเบอร์ ทำให้สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งเป็นผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคน หรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีมีการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสจากวิกฤตต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่มุ่งพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และชุมชนสู่สังคมคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ที่มีความมุ่งหมายให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 542 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ดำเนินการตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาและมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น โดยการเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นหลักทางวิชาการของท้องถิ่น แล้วยังได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการและสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก นอกจานี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีบุคลากรที่มีศักยภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555–2559 ที่มีจุดมุ่งหมายมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างคนดี คนเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการสร้างค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และประการสำคัญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินการขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการด้านการสอน การจัดการศึกษาและสถานที่เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ปรัชญา


"วินัยดี มีปัญญา วิชาการเลิศ เชิดชูคุณธรรม"

วิสัยทัศน์


      "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา มีสติปัญญา จิตสำนึก ระเบียบวินัยและความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้นำกล้าคิดทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ"

พันธกิจ


1. การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. จัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ให้ได้มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก และระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตในสังคมให้มีความสุข
4. จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ ปฏิบัติจริงของผู้เรียน
5. เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนา ด้านการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายงานในโรงเรียน


- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
- ฝ่ายกิจการนักเรียน