บุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สมพงศ์ มาเบ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562