รายชื่ออาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 1/2565

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาเคมี)

1 อ.ฐิติมา อรุณเจริญ                         อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

2 ผศ.ดร.กาญจนา อัจฉริยจิต           อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ดร. อริสรา อิสสะรีย์                        อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 อ.วราภรณ์ บุญทอง                        อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาชีววิทยา)

1 ดร.จรวยพร สมทรัพย์                      อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

2 ดร.ธีระ วัชระมงคล                          อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ดร.สัมฤทธิ์ มากสง                          อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 อ.ศจิษฐา ประเสริฐกุล                     อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาฟิสิกส์)

1 อ.อาทิตย์ เรืองศรี                           อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

2 อ.รุ่ง ม่วงคง                                    อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

3 ดร.ปกรณ์ ประจวบวัน                      อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาเทคโนโลยี)

1 อ.วรากร ราชธา                             อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

2 ผศ.สุทัศน์ กำมณี                          อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

1 อ.วรากร ราชธา                             อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

2 อ.นฤมล อนันโท                            อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์

3 อ.ปาชาชิต ลิมวัฒนานนท์             อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1 ดร.ดุษฏี สมใจหวัง                          อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

2 ดร.กุลวิตรี พร่ำรุ่ง                            อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 อ.นนท์วริศ เกียรศรุตสกุล               อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 ดร.กมลรัตน์ กำจรกิติคุณ                อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 อ.วีระ ยุคุณธร                                  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 อ.ศิริวรรณ จันทร์แก่น                      อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 อ.สมภพ ศรีสิทธิไฟบูลย์                  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

1 อ.จาตุรนต์  ลิ่มหัน                         อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

 

กลุ่มสาระภาษาไทย

1 อ.กุนทินี โครตพัฒน์                        อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

2 อ.ทับทิบ แซ่เหลียง                         อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 อ.พีรวิศว์ พูลเขตรวิทย์                     อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

1 อ.เอื้อการย์  อุปัติสิงห์                          อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

2 อ.นฤทธิพล ศรีสงกา                            อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

3 อ.กัญจน์อมล กาญจนดำรงกุล             อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

 

กลุ่มสาระศิลปะ

1 อ.ณัฐวุฒิ  วงศ์ศรีจันทร์                      อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

2 อ.ธนพล ประสิทธิ์วัฒนเสรี                 อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

3 อ.ธนพล สามทองกล่ำ                       อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

4 อ.ชญานุช เซี่ยงคิ้ว                            อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม

1 ดร.รจนา นิลมานนท์                            อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

2 อ.ปาริชาติ ทองใบ                              อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ

3 อ.ศิวาวุฒม์ ชัยเชาวรินทร์                  อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์