กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายนาม สังกัด/คณะ วุฒิการศึกษา (สุงสุด) สาขาวิชาเอก
ดร.ดุษฎี  สมใจหวัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์
ดร.กุลวิตรี  พร่ำรุ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์นนท์วริศ  เกียรติศรุตสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา
ดร.กมลรัตน์  กำจรกิตติคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์
ดร.กิตติมา  พฤกภูษณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชาญาดุษฎีบัณฑิต สถิติ
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  รวมชมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา
อาจารย์รัชตา เทียนไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์
อาจารย์วีระ  ยุคุณธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ศิริวรรณ  จันทร์แก่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์และการจัดการคณนา
อาจารย์สมภพ  ศรีสิทธิไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MASTER OF SCIENCE MATHEMATICS