กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายนาม อาจารย์ผู้สอน สังกัด/คณะ วุฒิการศึกษา (สุงสุด) สาขาวิชาเอก
อาจารย์กุนทินี  โคตรพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย
อาจารย์ทับทิม  แซ่เหลี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย
อาจารย์พีระวิศว์  พูลเขตรวิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย