ประกาศลดค่าบำรุงการศึกษา

ลดค่าบำรุงการศึกษาและขยายเวลาการชำระ

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการขอเวียนมติคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนทางสังคมและเศรฐกิจของนักเรียนและผู้ปกครอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จึงกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

>>ข้อ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ 11,000 บาท ต่อภาคเรียน

>>ข้อ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราคนละ 13,000 บาท ต่อภาคเรียน

>>ขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

เป็น 1 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564

*ทั้งนี้สำหรับนักเรียนที่ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วนั้น
สามารถติดต่อขอรับเงินคืน จำนวน 1,000 บาท หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *