รายงานตัวนักเรียนใหม่และสิ่งที่ต้องเตรียมมา ปี 2564

การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2564

>>1. ตัวจริงรายงานตัว

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
หากไม่มารายงานตัวภายในเวลา 12.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์

>>2. ตัวสำรองรายงานตัว

1) ลงทะเบียนเพื่อรอเรียกชื่อรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. -12.00 น. หากไม่มาลงทะเบียนภายในเวลา 12.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์

2) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เริ่มเรียกชื่อรายงานตัวตามลำดับรายชื่อในบัญชีรายชื่อแนบท้ายของประกาศฉบับนี้ เฉพาะผู้ที่มารายงานตัวไว้ หากเรียกชื่อผ่านไปแล้วถือว่าสละสิทธิ์ โดยจะเรียกเสริมตัวจริงให้ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ

3) ตัวสำรองที่มารายงานตัวแล้วแต่เรียกไม่ถึงให้แจ้งความจำนงไว้ และจะเรียกเสริมแทน
ผู้ที่มารายงานตัวแล้วสละสิทธิ์ภายหลัง

>>3. สถานที่รับรายงานตัว
อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว (ทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา)

1) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมฉบับสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะของนักเรียน 1 ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3) ผู้ปกครอง (บิดา-มารดา) ต้องมาพร้อมนักเรียน
*หากผู้ปกครองที่นำนักเรียนมารายงานตัวไม่ใช่บิดา-มารดาของ
นักเรียน ให้นำทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมฉบับสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ

>>ค่าใช้จ่าย

1) ค่าบำรุงการศึกษา

ม.1 จำนวนเงิน 12,000 บาท (ต่อภาคเรียน)

ม.4 จำนวนเงิน 14,000 บาท (ต่อภาคเรียน)

2) ค่าประกันของเสียหาย 100 บาท

3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หนังสือ,กระเป๋า,ชุดกีฬา,เข็มขัด,ตราโรงเรียน อื่นๆ)

ม.1 จำนวน 4,475 บาท (สำหรับนักเรียนชาย) และ 4,370 บาท (สำหรับนักเรียนหญิง)

ม.4 จำนวน 4,205 บาท (สำหรับนักเรียนชาย) และ 4,100 บาท (สำหรับนักเรียนหญิง)

ม.4 (รับตรง) จำนวน 2,890 บาท (สำหรับนักเรียนชาย-หญิง)

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *