สาขาวิชาเทคโนโลยี

รายนาม อาจารย์ผู้สอน สังกัด/คณะ วุฒิการศึกษา (สุงสุด) สาขาวิชาเอก
อาจารย์วรากร  ราชธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมอาคาร
อาจารย์นฤมล  อนันโท คณะครุศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์บุษบา  สังข์วรรณะ คณะครุศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์อภิชาติ  บัวตูม คณะครุศาสตร์ การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ชนกฤต  มิตรสงเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Ph.D. COMPUTING SCIENCE
ผศ.ดร.พจนีย์  สุขชาวนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา
ผศ.ดร.สุรีวรรณ  แจ้งจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.สุทัศน์  กำมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์มนต์สวรรค์  พลอยมุกดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *