กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

รายนาม อาจารย์ผู้สอน สังกัด/คณะ วุฒิการศึกษา (สุงสุด) สาขาวิชาเอก
อาจารย์ปาริชาติ  ทองใบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ดร.รจนา นิลมานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
อาจารย์เกรียงไกร  ทองศรี คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา
ผศ.ดร.ธง  บุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาชนบท
อาจารย์ชลันธร  จีนาภักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
ว่าที่ ร.ต. ดร.นพรัตน์  ไชยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ดร.บุษบา  ทองอุปการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ผศ.ภาวิตา  ชวนขยัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อาจารย์มะรอแซะ  เล๊าะและ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาชุมชน
อาจารย์วีระวัฒน์  อุดมทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
อาจารย์ศิวาวุฒม์  ชัยเชาวรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร์ศิลปะ
อาจารย์สมชาย  เจริญกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ
ดร.สุทิน  อ้อนอุบล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต พัฒนาสังคม

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *