สาขาวิชาชีววิทยา

รายนาม อาจารย์ผู้สอน สังกัด/คณะ วุฒิการศึกษา (สุงสุด) สาขาวิชาเอก
ดร.จรวยพร  สมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ดร.พรรณธิพา จันทร์หิรัญ คณะครุศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตววิทยา
ดร.มลฤดี  โอปมาวุฒิกุล คณะครุศาสตร์ Ph.D. STRUCTURAL BIOCHEMISTY
อาจารย์ศจิษฐา  ประเสริฐกุล คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พันธุศาสตร์
ดร. ธีระ  วัชระมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Ph.D. ANIMAL AND PLANT SCIENCES
ดร.การัณย์ พรหมเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร
ดร.ธัญวภณ  ยิ่งประเสริฐชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Ph.D. BIOLOGICAL SCIENCES
ดร.สัมฤทธิ์  มากสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผศ.ดร. นิตยา  วานิกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (พืชไร่นา)
อาจารย์ณัฐณิชา  ทวีแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์อุมาวดี  ศรีเกษตรสรากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *